ILM là gì? Nghĩa của từ ilm

ILM là gì?

ILM“Infrastructure Lifecycle Management” trong tiếng Anh.

ILM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ILM“Infrastructure Lifecycle Management”.

Infrastructure Lifecycle Management: Quản lý vòng đời cơ sở hạ tầng.

Một số kiểu ILM viết tắt khác:

Internal Labour Market: Thị trường lao động nội bộ.

Information Lifecycle Management: Quản lý vòng đời thông tin.

Giải thích ý nghĩa của ILM

ILM có nghĩa “Infrastructure Lifecycle Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý vòng đời cơ sở hạ tầng”.