IMRT là gì? Nghĩa của từ imrt

IMRT là gì?

IMRT“Intensity Modulated Radiation Therapy” trong tiếng Anh.

IMRT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IMRT“Intensity Modulated Radiation Therapy”.

Intensity Modulated Radiation Therapy: Liệu pháp bức xạ điều biến cường độ.

Giải thích ý nghĩa của IMRT

IMRT có nghĩa “Intensity Modulated Radiation Therapy”, dịch sang tiếng Việt là “Liệu pháp bức xạ điều biến cường độ”.