INSS là gì? Nghĩa của từ inss

INSS là gì?

INSS“Institute for National Security Studies” trong tiếng Anh.

INSS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng INSS“Institute for National Security Studies”.

Institute for National Security Studies: Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia.

Một số kiểu INSS viết tắt khác:

International Neuroblastoma Staging System: Hệ thống phân loại u nguyên bào thần kinh quốc tế.

Institute for National Strategic Studies: Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia.

Inertial Navigation Systems: Hệ thống điều hướng quán tính.
INSs.

Institute of Social Security,: Viện An sinh xã hội,.

Institute of National Strategic Studies: Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của INSS

INSS có nghĩa “Institute for National Security Studies”, dịch sang tiếng Việt là “Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia”.