INST là gì? Nghĩa của từ inst

INST là gì?

INST“Information Standards and Technology” trong tiếng Anh.

INST là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng INST“Information Standards and Technology”.

Information Standards and Technology: Tiêu chuẩn và Công nghệ Thông tin.

Giải thích ý nghĩa của INST

INST có nghĩa “Information Standards and Technology”, dịch sang tiếng Việt là “Tiêu chuẩn và Công nghệ Thông tin”.