INSTA là gì? Nghĩa của từ insta

INSTA là gì?

INSTA“International Agency for Solar Technologies & Applications” trong tiếng Anh.

INSTA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng INSTA“International Agency for Solar Technologies & Applications”.

International Agency for Solar Technologies & Applications: Cơ quan Quốc tế về Công nghệ & Ứng dụng Năng lượng Mặt trời.

Giải thích ý nghĩa của INSTA

INSTA có nghĩa “International Agency for Solar Technologies & Applications”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Quốc tế về Công nghệ & Ứng dụng Năng lượng Mặt trời”.