INTA là gì? Nghĩa của từ inta

INTA là gì?

INTA“Committee on International Trade” trong tiếng Anh.

INTA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng INTA“Committee on International Trade”.

Committee on International Trade: Ủy ban Thương mại Quốc tế.

Một số kiểu INTA viết tắt khác:

International Urban Development Association: Hiệp hội phát triển đô thị quốc tế.

International New Thought Alliance: Liên minh Tư tưởng Mới Quốc tế.

National Agricultural Technology Institute: Viện Kỹ thuật Nông nghiệp Quốc gia.

International Trademark Association: Hiệp hội nhãn hiệu quốc tế.

Iranian National Tax Administration: Cơ quan quản lý thuế quốc gia Iran.

Giải thích ý nghĩa của INTA

INTA có nghĩa “Committee on International Trade”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban Thương mại Quốc tế”.