INTERFET là gì? Nghĩa của từ interfet

INTERFET là gì?

INTERFET“International Force for East Timor” trong tiếng Anh.

INTERFET là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng INTERFET“International Force for East Timor”.

International Force for East Timor: Lực lượng quốc tế cho Đông Timor.

Giải thích ý nghĩa của INTERFET

INTERFET có nghĩa “International Force for East Timor”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng quốc tế cho Đông Timor”.