INTSUM là gì? Nghĩa của từ intsum

INTSUM là gì?

INTSUM“Intelligence Summary” trong tiếng Anh.

INTSUM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng INTSUM“Intelligence Summary”.

Intelligence Summary: Tóm tắt tình báo.

Giải thích ý nghĩa của INTSUM

INTSUM có nghĩa “Intelligence Summary”, dịch sang tiếng Việt là “Tóm tắt tình báo”.