IOT là gì? Nghĩa của từ iot

IOT là gì?

IOT“British Indian Ocean Territory” trong tiếng Anh.

IOT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IOT“British Indian Ocean Territory”.

British Indian Ocean Territory: Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh.
ISO 3166 bát quái.

Giải thích ý nghĩa của IOT

IOT có nghĩa “British Indian Ocean Territory”, dịch sang tiếng Việt là “Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh”.