IOU là gì? Nghĩa của từ iou

IOU là gì?

IOU“I Owe You” trong tiếng Anh.

IOU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IOU“I Owe You”.

I Owe You: I Owe You.

Một số kiểu IOU viết tắt khác:

Intersection Over Union: Giao điểm qua liên kết.

Giải thích ý nghĩa của IOU

IOU có nghĩa “I Owe You”, dịch sang tiếng Việt là “I Owe You”.