IPCC là gì? Nghĩa của từ ipcc

IPCC là gì?

IPCC“Intergovernmental Panel on Climate Change” trong tiếng Anh.

IPCC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IPCC“Intergovernmental Panel on Climate Change”.

Intergovernmental Panel on Climate Change: Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu.

Một số kiểu IPCC viết tắt khác:

Independent Police Complaints Commission: Ủy ban Khiếu nại Cảnh sát Độc lập.

Giải thích ý nghĩa của IPCC

IPCC có nghĩa “Intergovernmental Panel on Climate Change”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu”.