IPD là gì? Nghĩa của từ ipd

IPD là gì?

IPD“Inter Pupillary Distance” trong tiếng Anh.

IPD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IPD“Inter Pupillary Distance”.

Inter Pupillary Distance: Khoảng cách giữa các đồng tử.

Một số kiểu IPD viết tắt khác:

Integrated Project Delivery: Phân phối dự án tích hợp.

Interactive Public Docket: Docket công cộng tương tác.

Initiative for Policy Dialogue: Sáng kiến ​​Đối thoại Chính sách.

Industrial Products Division: Bộ phận Sản phẩm Công nghiệp.

Import Promotion Desk: Bộ phận xúc tiến nhập khẩu.

Ion-to-Photon Detector: Máy dò ion-to-photon.

Institute for Peace and Democracy: Viện Hòa bình và Dân chủ.

Investment Property Databank: Ngân hàng dữ liệu bất động sản đầu tư.

Irvine Police Department: Sở cảnh sát Irvine.

Immature Personality Disorder: Rối loạn nhân cách chưa trưởng thành.

Initial Professional Development: Phát triển chuyên môn ban đầu.

Immunization Preventable Diseases: Các bệnh có thể phòng ngừa được.

Inpatient department: Khoa nội trú.

Institute of Protein Design: Viện thiết kế protein.

Interactive Phase Distortion: Độ méo pha tương tác.

Individual Patient Data: Dữ liệu bệnh nhân cá nhân.

Integrated Powerhead Demonstrator: Trình trình diễn Powerhead tích hợp.

Interaural Phase Difference: Chênh lệch pha giữa các mạng.

Integrated Product Development: Phát triển sản phẩm tích hợp.

Integrated Product Design: Thiết kế sản phẩm tích hợp.

Implicit Price Deflator: Giảm phát giá ngầm định.

Individual Participant Data: Dữ liệu Người tham gia Cá nhân.

Interdisciplinary Product Development: Phát triển sản phẩm liên ngành.

Integrated Personnel Development: Phát triển nhân sự tổng hợp.

Indo-Pacific Deployment: Triển khai Indo-Pacific.

Interaural Pitch Difference: Sự khác biệt Pitch Interaural.

Indian Political Department: Bộ chính trị Ấn Độ.

Indianapolis Police Department: Sở cảnh sát Indianapolis.

International Policy Digest: Thông báo chính sách quốc tế.

Invasive Pneumococcal Disease: Bệnh Phế cầu xâm lấn.

Intra-Package Delta: Delta trong gói.

Institute for Peace & Diplomacy: Viện Hòa bình & Ngoại giao.

Institute of Professional Development: Viện Phát triển Chuyên nghiệp.

Interspinous Process Decompression: Giải nén quy trình nội bộ.

Incentive Per Diem: Ưu đãi công tác phí.

Interpulse duration: Thời gian xen kẽ.

Giải thích ý nghĩa của IPD

IPD có nghĩa “Inter Pupillary Distance”, dịch sang tiếng Việt là “Khoảng cách giữa các đồng tử”.