IPFS là gì? Nghĩa của từ ipfs

IPFS là gì?

IPFS“InterPlanetary File System” trong tiếng Anh.

IPFS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IPFS“InterPlanetary File System”.

InterPlanetary File System: Hệ thống tệp InterPlanetary.
Tên giao thức mạng ngang hàng được sử dụng trong nghành mạng máy tính.

Giải thích ý nghĩa của IPFS

IPFS có nghĩa “InterPlanetary File System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống tệp InterPlanetary”.