IPK là gì? Nghĩa của từ ipk

IPK là gì?

IPK“Inupiaq language” trong tiếng Anh.

IPK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IPK“Inupiaq language”.

Inupiaq language: Ngôn ngữ Inupiaq.
mã ISO 639-2: ipk.

Giải thích ý nghĩa của IPK

IPK có nghĩa “Inupiaq language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Inupiaq”.