IPL là gì? Nghĩa của từ ipl

IPL là gì?

IPL“Inferior Parietal Lobule” trong tiếng Anh.

IPL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IPL“Inferior Parietal Lobule”.

Inferior Parietal Lobule: Lobule Parietal thấp hơn.

Giải thích ý nghĩa của IPL

IPL có nghĩa “Inferior Parietal Lobule”, dịch sang tiếng Việt là “Lobule Parietal thấp hơn”.