IPPF là gì? Nghĩa của từ ippf

IPPF là gì?

IPPF“Infrastructure Project Preparation Facility” trong tiếng Anh.

IPPF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IPPF“Infrastructure Project Preparation Facility”.

Infrastructure Project Preparation Facility: Cơ sở chuẩn bị dự án cơ sở hạ tầng.

Một số kiểu IPPF viết tắt khác:

International Planned Parenthood Federation: Liên đoàn làm cha mẹ có kế hoạch quốc tế.

International Penal and Penitentiary Foundation: Tổ chức đền tội và hình phạt quốc tế.

International Professional Practices Framework: Khung thực hành nghề nghiệp quốc tế.

International Pemphigus Pemphigoid Foundation: Tổ chức Pemphigus Pemphigoid Quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của IPPF

IPPF có nghĩa “Infrastructure Project Preparation Facility”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ sở chuẩn bị dự án cơ sở hạ tầng”.