IPT là gì? Nghĩa của từ ipt

IPT là gì?

IPT“Integrated Product Team” trong tiếng Anh.

IPT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IPT“Integrated Product Team”.

Integrated Product Team: Nhóm Sản phẩm Tích hợp.

Một số kiểu IPT viết tắt khác:

Integrated Project Team: Nhóm dự án tích hợp.

Giải thích ý nghĩa của IPT

IPT có nghĩa “Integrated Product Team”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm Sản phẩm Tích hợp”.