IQC là gì? Nghĩa của từ iqc

IQC là gì?

IQC“Internal Quality Control” trong tiếng Anh.

IQC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IQC“Internal Quality Control”.

Internal Quality Control: Kiểm soát chất lượng nội bộ.

Một số kiểu IQC viết tắt khác:

Institute for Quantum Computing: Viện máy tính lượng tử.

Indefinite-Quantity Contractor: Nhà thầu số lượng không thời hạn.

International Quranic Center: Trung tâm Quranic quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của IQC

IQC có nghĩa “Internal Quality Control”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm soát chất lượng nội bộ”.