IQI là gì? Nghĩa của từ iqi

IQI là gì?

IQI“Image Quality Indicators” trong tiếng Anh.

IQI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IQI“Image Quality Indicators”.

Image Quality Indicators: Chỉ báo chất lượng hình ảnh.

Giải thích ý nghĩa của IQI

IQI có nghĩa “Image Quality Indicators”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ báo chất lượng hình ảnh”.