IQR là gì? Nghĩa của từ iqr

IQR là gì?

IQR“Interquartile range” trong tiếng Anh.

IQR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IQR“Interquartile range”.

Interquartile range: Phạm vi liên phần tư.

Một số kiểu IQR viết tắt khác:

Information Quality Ratio: Tỷ lệ chất lượng thông tin.

Integrated Qualifications Register: Đăng ký Bằng cấp Tích hợp.

Inpatient Quality Reporting: Báo cáo Chất lượng Nội trú.

International Quality Review: Đánh giá chất lượng quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của IQR

IQR có nghĩa “Interquartile range”, dịch sang tiếng Việt là “Phạm vi liên phần tư”.