IRAD là gì? Nghĩa của từ irad

IRAD là gì?

IRAD“Internal Research and Development” trong tiếng Anh.

IRAD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IRAD“Internal Research and Development”.

Internal Research and Development: Nghiên cứu và phát triển nội bộ.

Giải thích ý nghĩa của IRAD

IRAD có nghĩa “Internal Research and Development”, dịch sang tiếng Việt là “Nghiên cứu và phát triển nội bộ”.