IRN là gì? Nghĩa của từ irn

IRN là gì?

IRN“Iran” trong tiếng Anh.

IRN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IRN“Iran”.

Iran: Iran.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của IRN

IRN có nghĩa “Iran”, dịch sang tiếng Việt là “Iran”.