IRSN là gì? Nghĩa của từ irsn

IRSN là gì?

IRSN“Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire” trong tiếng Anh.

IRSN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IRSN“Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire”.

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire: Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
tiếng Pháp, "Viện Bảo vệ Bức xạ và An toàn Hạt nhân".

Giải thích ý nghĩa của IRSN

IRSN có nghĩa “Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire”, dịch sang tiếng Việt là “Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire”.