ISCCP là gì? Nghĩa của từ isccp

ISCCP là gì?

ISCCP“International Satellite Cloud Climatology Project” trong tiếng Anh.

ISCCP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISCCP“International Satellite Cloud Climatology Project”.

International Satellite Cloud Climatology Project: Dự án Khí hậu Điện toán Đám mây Vệ tinh Quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của ISCCP

ISCCP có nghĩa “International Satellite Cloud Climatology Project”, dịch sang tiếng Việt là “Dự án Khí hậu Điện toán Đám mây Vệ tinh Quốc tế”.