ISEF là gì? Nghĩa của từ isef

ISEF là gì?

ISEF“Intel International Science and Engineering Fair” trong tiếng Anh.

ISEF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISEF“Intel International Science and Engineering Fair”.

Intel International Science and Engineering Fair: Hội chợ Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế Intel.

Giải thích ý nghĩa của ISEF

ISEF có nghĩa “Intel International Science and Engineering Fair”, dịch sang tiếng Việt là “Hội chợ Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế Intel”.