ISF là gì? Nghĩa của từ isf

ISF là gì?

ISF“Internal Security Force” trong tiếng Anh.

ISF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISF“Internal Security Force”.

Internal Security Force: Lực lượng An ninh Nội bộ.

Giải thích ý nghĩa của ISF

ISF có nghĩa “Internal Security Force”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng An ninh Nội bộ”.