ISFP là gì? Nghĩa của từ isfp

ISFP là gì?

ISFP“International Society for Philosophers” trong tiếng Anh.

ISFP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISFP“International Society for Philosophers”.

International Society for Philosophers: Hiệp hội triết học quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của ISFP

ISFP có nghĩa “International Society for Philosophers”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội triết học quốc tế”.