ISIS là gì? Nghĩa của từ isis

ISIS là gì?

ISIS“Institute for Science and International Security” trong tiếng Anh.

ISIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISIS“Institute for Science and International Security”.

Institute for Science and International Security: Viện Khoa học và An ninh Quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của ISIS

ISIS có nghĩa “Institute for Science and International Security”, dịch sang tiếng Việt là “Viện Khoa học và An ninh Quốc tế”.