ISO là gì? Nghĩa của từ iso

ISO là gì?

ISO“In Search Of” trong tiếng Anh.

ISO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISO“In Search Of”.

In Search Of: Tìm kiếm.

Một số kiểu ISO viết tắt khác:

International Organization for Standardization: Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hoá.

Giải thích ý nghĩa của ISO

ISO có nghĩa “In Search Of”, dịch sang tiếng Việt là “Tìm kiếm”.