ISOGP là gì? Nghĩa của từ isogp

ISOGP là gì?

ISOGP“Indian Society of Orthodontics for General Practitioners” trong tiếng Anh.

ISOGP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISOGP“Indian Society of Orthodontics for General Practitioners”.

Indian Society of Orthodontics for General Practitioners: Hiệp hội chỉnh nha Ấn Độ cho các bác sĩ đa khoa.

Giải thích ý nghĩa của ISOGP

ISOGP có nghĩa “Indian Society of Orthodontics for General Practitioners”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội chỉnh nha Ấn Độ cho các bác sĩ đa khoa”.