ISSCR là gì? Nghĩa của từ isscr

ISSCR là gì?

ISSCR“International Society for Stem Cell Research” trong tiếng Anh.

ISSCR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISSCR“International Society for Stem Cell Research”.

International Society for Stem Cell Research: Hiệp hội quốc tế về nghiên cứu tế bào gốc.

Giải thích ý nghĩa của ISSCR

ISSCR có nghĩa “International Society for Stem Cell Research”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội quốc tế về nghiên cứu tế bào gốc”.