ISTC là gì? Nghĩa của từ istc

ISTC là gì?

ISTC“Institute of Scientific and Technical Communications” trong tiếng Anh.

ISTC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISTC“Institute of Scientific and Technical Communications”.

Institute of Scientific and Technical Communications: Viện Truyền thông Khoa học và Kỹ thuật.
Vương quốc Anh.

Giải thích ý nghĩa của ISTC

ISTC có nghĩa “Institute of Scientific and Technical Communications”, dịch sang tiếng Việt là “Viện Truyền thông Khoa học và Kỹ thuật”.