ISU là gì? Nghĩa của từ isu

ISU là gì?

ISU“Integrated Sight Unit” trong tiếng Anh.

ISU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISU“Integrated Sight Unit”.

Integrated Sight Unit: Bộ phận ngắm cảnh tích hợp.

Một số kiểu ISU viết tắt khác:

International Skating Union: Liên đoàn Trượt băng Quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của ISU

ISU có nghĩa “Integrated Sight Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ phận ngắm cảnh tích hợp”.