ITAS là gì? Nghĩa của từ itas

ITAS là gì?

ITAS“Improved Target Acquisition Sight” trong tiếng Anh.

ITAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ITAS“Improved Target Acquisition Sight”.

Improved Target Acquisition Sight: Cải thiện Tầm nhìn Chuyển đổi Mục tiêu.

Giải thích ý nghĩa của ITAS

ITAS có nghĩa “Improved Target Acquisition Sight”, dịch sang tiếng Việt là “Cải thiện Tầm nhìn Chuyển đổi Mục tiêu”.