ITFS là gì? Nghĩa của từ itfs

ITFS là gì?

ITFS“Instructional Television Fixed Service” trong tiếng Anh.

ITFS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ITFS“Instructional Television Fixed Service”.

Instructional Television Fixed Service: Dịch vụ cố định truyền hình hướng dẫn.

Giải thích ý nghĩa của ITFS

ITFS có nghĩa “Instructional Television Fixed Service”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ cố định truyền hình hướng dẫn”.