ITI là gì? Nghĩa của từ iti

ITI là gì?

ITI“Income Tax Instalments” trong tiếng Anh.

ITI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ITI“Income Tax Instalments”.

Income Tax Instalments: Trả góp thuế thu nhập.

Một số kiểu ITI viết tắt khác:

Industrial Training Institutes: Viện đào tạo công nghiệp.

Information Technology Institute: Viện công nghệ thông tin.

International Theatre Institute: Viện Sân khấu Quốc tế.

Intercultural Theatre Institute: Viện sân khấu liên văn hóa.

Infantry Training Institute: Viện đào tạo bộ binh.

International Team for Implantology: Nhóm quốc tế về cấy ghép.

Information Trust Institute: Viện tin cậy thông tin.

Institute of Translation & Interpreting: Viện Biên dịch & Phiên dịch.

Indian Telephone Industries: Các ngành công nghiệp điện thoại của Ấn Độ.

International Tartan Index: Chỉ số Tartan Quốc tế.

Indian Technical Institute: Học viện kỹ thuật Ấn Độ.

Iran Telecommunication Industries: Các ngành công nghiệp viễn thông Iran.

Industrial Training Institute: Viện đào tạo công nghiệp.

Industrial Technology Institute: Viện công nghệ công nghiệp.

Industry, Tourism and Investment: Công nghiệp, Du lịch và Đầu tư.

International Training Institute: Viện đào tạo quốc tế.

Inter-Trade Ireland: Thương mại liên Ireland.

International Team of Oral Implantologists: Đội ngũ chuyên gia cấy ghép miệng quốc tế.

Iditarod Trail Invitational.

Informatics and Telematics Institute: Viện Tin học và Viễn thông.

Integrated Technology Initiative: Sáng kiến ​​Công nghệ Tích hợp.

Israel Taxonomy Initiative: Sáng kiến ​​phân loại Israel.

Giải thích ý nghĩa của ITI

ITI có nghĩa “Income Tax Instalments”, dịch sang tiếng Việt là “Trả góp thuế thu nhập”.