ITK là gì? Nghĩa của từ itk

ITK là gì?

ITK“In The Know” trong tiếng Anh.

ITK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ITK“In The Know”.

In The Know: Trong tầm hiểu biết.

Giải thích ý nghĩa của ITK

ITK có nghĩa “In The Know”, dịch sang tiếng Việt là “Trong tầm hiểu biết”.