ITT là gì? Nghĩa của từ itt

ITT là gì?

ITT“International Telephone and Telegraph” trong tiếng Anh.

ITT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ITT“International Telephone and Telegraph”.

International Telephone and Telegraph: Điện thoại và Điện báo Quốc tế.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của ITT

ITT có nghĩa “International Telephone and Telegraph”, dịch sang tiếng Việt là “Điện thoại và Điện báo Quốc tế”.