IUCN là gì? Nghĩa của từ iucn

IUCN là gì?

IUCN“International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources” trong tiếng Anh.

IUCN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IUCN“International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources”.

International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources: Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên Quốc tế.
Liên minh Bảo tồn Thế giới.

Giải thích ý nghĩa của IUCN

IUCN có nghĩa “International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources”, dịch sang tiếng Việt là “Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên Quốc tế”.