IUPAC là gì? Nghĩa của từ iupac

IUPAC là gì?

IUPAC“International Union of Pure and Applied Chemistry” trong tiếng Anh.

IUPAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IUPAC“International Union of Pure and Applied Chemistry”.

International Union of Pure and Applied Chemistry: IUPAC.

Giải thích ý nghĩa của IUPAC

IUPAC có nghĩa “International Union of Pure and Applied Chemistry”, dịch sang tiếng Việt là “IUPAC”.