IVIS là gì? Nghĩa của từ ivis

IVIS là gì?

IVIS“Inter-Vehicle Information System” trong tiếng Anh.

IVIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IVIS“Inter-Vehicle Information System”.

Inter-Vehicle Information System: Hệ thống thông tin liên phương tiện.

Giải thích ý nghĩa của IVIS

IVIS có nghĩa “Inter-Vehicle Information System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống thông tin liên phương tiện”.