IVL là gì? Nghĩa của từ ivl

IVL là gì?

IVL“Inter-Visibility Line” trong tiếng Anh.

IVL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IVL“Inter-Visibility Line”.

Inter-Visibility Line: Dòng khả năng hiển thị giữa các.

Giải thích ý nghĩa của IVL

IVL có nghĩa “Inter-Visibility Line”, dịch sang tiếng Việt là “Dòng khả năng hiển thị giữa các”.