IVO là gì? Nghĩa của từ ivo

IVO là gì?

IVO“In Vicinity Of” trong tiếng Anh.

IVO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IVO“In Vicinity Of”.

In Vicinity Of: Trong khoảng thời gian.

Giải thích ý nghĩa của IVO

IVO có nghĩa “In Vicinity Of”, dịch sang tiếng Việt là “Trong khoảng thời gian”.