IW là gì? Nghĩa của từ iw

IW là gì?

IW“Information Warfare” trong tiếng Anh.

IW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IW“Information Warfare”.

Information Warfare: Chiến tranh thông tin.

Một số kiểu IW viết tắt khác:

Impact Wrestling: Đấu vật tác động.

Giải thích ý nghĩa của IW

IW có nghĩa “Information Warfare”, dịch sang tiếng Việt là “Chiến tranh thông tin”.