IWRP là gì? Nghĩa của từ iwrp

IWRP là gì?

IWRP“International Women’s Rights Project” trong tiếng Anh.

IWRP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IWRP“International Women’s Rights Project”.

International Women’s Rights Project: Dự án Quyền của Phụ nữ Quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của IWRP

IWRP có nghĩa “International Women’s Rights Project”, dịch sang tiếng Việt là “Dự án Quyền của Phụ nữ Quốc tế”.