IXT là gì? Nghĩa của từ ixt

IXT là gì?

IXT“IntraText” trong tiếng Anh.

IXT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IXT“IntraText”.

IntraText: IntraText.
thư viện số.

Một số kiểu IXT viết tắt khác:

IntraText: IntraText.
siêu văn bản từ vựng.

Giải thích ý nghĩa của IXT

IXT có nghĩa “IntraText”, dịch sang tiếng Việt là “IntraText”.