IY là gì? Nghĩa của từ iy

IY là gì?

IY“Saudi-Iraqi neutral zone” trong tiếng Anh.

IY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IY“Saudi-Iraqi neutral zone”.

Saudi-Iraqi neutral zone: Vùng trung lập Ả Rập Xê-út-Iraq.
mã lãnh thổ FIPS 10-4, lỗi thời 1993.

Giải thích ý nghĩa của IY

IY có nghĩa “Saudi-Iraqi neutral zone”, dịch sang tiếng Việt là “Vùng trung lập Ả Rập Xê-út-Iraq”.