J6 là gì? Nghĩa của từ j6

J6 là gì?

J6“Joint Information Technology Directorate” trong tiếng Anh.

J6 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng J6“Joint Information Technology Directorate”.

Joint Information Technology Directorate: Tổng cục Công nghệ Thông tin.
Hệ thống Chỉ huy, Điều khiển, Truyền thông & Máy tính.

Giải thích ý nghĩa của J6

J6 có nghĩa “Joint Information Technology Directorate”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng cục Công nghệ Thông tin”.