JAFT là gì? Nghĩa của từ jaft

JAFT là gì?

JAFT“Just A Field Test” trong tiếng Anh.

JAFT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JAFT“Just A Field Test”.

Just A Field Test: Chỉ là một thử nghiệm thực địa.

Giải thích ý nghĩa của JAFT

JAFT có nghĩa “Just A Field Test”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ là một thử nghiệm thực địa”.