JAMA là gì? Nghĩa của từ jama

JAMA là gì?

JAMA“Journal of the American Medical Association” trong tiếng Anh.

JAMA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JAMA“Journal of the American Medical Association”.

Journal of the American Medical Association: Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của JAMA

JAMA có nghĩa “Journal of the American Medical Association”, dịch sang tiếng Việt là “Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ”.